Transport

Us?uga parkingowego : 45 USD za dzie? plus podatek z uprawnieniami do wej?cia / wyj?cia.

Parking dla odwiedzaj?cych : Us?uga parkingowego jest dost?pna dla krótkoterminowych go?ci w stawce godzinowej

Parking dla autokarów : Ceny ró?ni? si? w zale?no?ci od pory roku. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z naszym dzia?em sprzeda?y.